Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK), ki je stopil v veljavo dne 29. 3. 2020, je bil sprejet kot del pomoči kreditojemalcem, ki so se znašli v težavah oz. ki zaradi posledic razglašene epidemije COVID19, začasno ne zmorejo plačevati svojih kreditnih obveznosti.

V skladu s ZIUOPOK tudi Primorska hranilnica strankam, ki ne morejo redno poravnavati svojih kreditnih obveznosti omogoča, da zaprosijo za odlog odplačila kredita za dobo do 12 mesecev.

Na podlagi določil ZIUOPOK lahko za odlog plačila obveznosti (moratorij na kredit) zaprosijo kreditojemalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:  

 • Kreditojemalec je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji;
 • kreditojemalec najpozneje v 6 mesecih po datumu preklica epidemije naslovi popolno vlogo za odlog plačila na banko, kjer ima sklenjeno kreditno pogodbo;
 • oddana vloga za odlog plačila se nanaša na obveznosti iz kreditne pogodbe, ki bi zapadle v plačilo po razglasitvi epidemije COVID-19 (12. 3. 2020);
 • kreditojemalec v vlogi opiše in utemelji razlog za začasno nezmožnost zagotavljanja poplačila obveznosti po kreditni pogodbi z banko zaradi že obstoječih okoliščin, povezanih s posledicami epidemije COVID-19.
 • Kreditojemalec je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji;
 • kreditojemalec najpozneje v 6 mesecih po datumu preklica epidemije naslovi popolno vlogo za odlog plačila na banko, kjer ima sklenjeno kreditno pogodbo;
 • oddana vloga za odlog plačila se nanaša na obveznosti iz kreditne pogodbe, ki bi zapadle v plačilo po razglasitvi epidemije COVID-19 (12. 3. 2020);
 • kreditojemalec v vlogi opiše in utemelji razlog za začasno nezmožnost zagotavljanja poplačila obveznosti po kreditni pogodbi z banko zaradi že obstoječih okoliščin, povezanih s posledicami epidemije COVID-19.
 • kreditojemalec je: državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji ali gospodarska družba s sedežem v Republiki Sloveniji ali zadruga, društvo, zavod, ustanova ali fizična oseba, ki zaposluje delavce v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, nosilec kmetijskega gospodarstva, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali samozaposlena oseba;
 • oddana vloga za odlog plačila se nanaša na obveznosti iz kreditne pogodbe, ki do razglasitve epidemije COVID-19 (12. 3. 2020) še niso zapadle v plačilo;
 • kreditojemalec v vlogi opiše in utemelji razlog za začasno nezmožnost zagotavljanja poplačila obveznosti po kreditni pogodbi z hranilnico zaradi okoliščin, povezanih s posledicami epidemije COVID-19.

Ob odobritvi odloga plačila je potrebno skleniti aneks h kreditni pogodbi. 


NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA

DO KDAJ LAHKO ODDAM VLOGO?

Skrajni rok za oddajo vloge je 6 mesecev po uradnem preklicu epidemije. Svetujemo pa, da jo oddate takoj, ko zaznate poslabšanje vašega finančnega položaja in težave pri odplačevanju kreditnih obveznosti.

KATERA DOKAZILA MORAM PREDLOŽITI?

Vlogi je potrebno predložiti:

 • dokazila o nastalih težavah poslovanja, ki so povezane s posledicami epidemije virusa,
 • dokazilo FURS, da imate na dan 31.12.20219 poravnane vse zapadle obveznosti iz naslova obveznih prispevkov, davkov in drugih dajatev oziroma da vam je bilo v skladu z določbami zakona odloženo plačilo obveznosti iz naslova obveznih prispevkov, davkov in drugih dajatev oziroma omogočeno obročno odplačilo le-teh (ne velja za fizične osebe),
 • poročilo o stanju likvidnosti (ne velja za fizične osebe).

ALI SE OBRESTNA MERA SPREMENI IN KAKO JE Z OBRESTMI V ČASU ODLOGA?

Obrestna mera ostane nespremenjena.

V času odloga se obresti obračunavajo in ste jih dolžni poravnati. Obresti, natekle v obdobju odloga tako za vas predstavljajo dodaten strošek, ki ga ne bi imeli, če ne bi sklenili odloga.

V KOLIKŠENM ČASU BO MOJA VLOGA OBRAVNAVANA?

Po najboljših močeh se bomo potrudili čim prej obravnavati vsako vlogo. Prizadevamo si da je vsaka vloga ki jo prejmemo obravnavana v maksimalno enemu tednu.

KAJ NAJ STORIM, ČE VLOGA ZA ODLOG V SKLADU Z ZIUOPOK NE BO ODOBRENA?

V kolikor vaša vloga ne bo ustrezala pogojem zakona in ne bo odobrena, lahko še vedno zaprosite za moratorij ali reprogramiranje kredita po pogojih, ki jih ponujamo v Primorski hranilnici, in niso vezani na zakon.

Vlogo izpolnite, jo podpišete in skupaj s prilogami posredujete svojemu skrbniku, lahko prek e-pošte, original vloge pa nam posredujete po pošti.

V kolikor imate dodatna vprašanja ali težave pri izpolnjevanju vloge,  kontaktirate svojega skrbnika ali pokličete na teflonsko številko 05 36 64 500 oz. pošljete elektronsko sporočilo na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..