Predstavitveni dokument za prodajo delnic družbe PRIMORSKA HRANILNICA VIPAVA d.d. z oznako HRVG

  1. Opis finančnega instrumenta, ki je predmet izdaje, in pogoji izdaje
  2. Vpis in vplačilo finančnega instrumenta, ki je predmet izdaje
  3. Tveganja, povezana z delnicami
  4. Tveganja, povezana z izdajateljem, in sistem upravljanja s tveganji
  5. Opozorila

1.     Opis finančnega instrumenta, ki je predmet izdaje, in pogoji izdaje

Izdajatelj:

PRIMORSKA HRANILNICA VIPAVA d.d., Glavni trg 15, 5271 Vipava, matična številka 5214246000, identifikacijska številka za DDV: SI 78184495 (v nadaljevanju »PRIMORSKA HRANILNICA« ali »Izdajatelj«)

Tip finančnega instrumenta:

Delnica - navadna, imenska, kosovna, delnica, izdana v nematerializirani obliki z oznako HRVG in ISIN kodo SI0021113467, vpisana v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi d.d. (v nadaljevanju: »KDD«). Delnica je omejeno prenosljiva v skladu z omejitvami iz 11. člena statuta Izdajatelja.

Dan izdaje:

Delnice bodo izdane po vpisu sklepa o povečanju osnovnega kapitala Izdajatelja v sodni register.

Najvišja skupna emisijska vrednost celotne izdaje

Skupna emisijska vrednost delnic HRVG, na katere se nanaša ta ponudba, znaša skupaj s ponudbo obstoječim delničarjem največ do 1.197.173,60 EUR.

Najvišje število delnic in vrednost posamezne delnice

Število delnic HRVG, na katere se nanaša ta ponudba, je največ 213.781 delnic. Delnice bodo izdane v nematerializirani obliki.

Emisijski znesek delnice

Emisijski znesek izdane delnic znaša 5,60 EUR, kar predstavlja tudi ceno, po kateri se delnice prodajajo.

Pripadajoči znesek delnice v osnovnem kapitalu družbe

Pripadajoč znesek posamezne delnice v osnovnem kapitalu Izdajatelja znaša 4,20 EUR. Razlika med vplačanim emisijskim zneskom in pripadajočim zneskom vplačanih delnic - agio, predstavlja kapitalske rezerve Izdajatelja.

Pravice iz delnic

Nove delnice so glede imetnikom pripadajočih pravic izenačene z že izdanimi navadnimi, imenskimi, kosovnimi delnicami izdajatelja z oznako HRVG, ki dajejo imetnikom pravico do:

-       udeležbe pri upravljanju družbe, pri čemer ima vsaka delnica en glas,

-       do dela dobička v obliki izplačila dividende,

-       do ustreznega dela preostalega premoženja pri likvidaciji ali stečaju družbe,

-       v primeru povečanja osnovnega kapitala družbe, prednostno pravico do vpisa novo izdanih delnic, če prednostna pravica s sklepom o povečanju osnovnega kapitala ni v celoti ali deloma izključena.

Kotacija:

Z delnicami HRVG se ne trguje na organiziranem trgu ali večstranskem sistemu trgovanja. Poleg tega delnice HRVG ne bodo uvrščene na organiziran trg ali večstranski sistem trgovanja po opravljani izdaji.

Način izdaje:

Ponudba delnic z oznako HRVG, družbe PRIMORSKA HRANILNICA, bo izvedena v Republiki Sloveniji skladno z določbami ZTFI-1, pri čemer bo uporabljena izjema glede obveznosti objave prospekta za nekatere vrste ponudb vrednostnih papirjev javnosti v skladu s točko (a) 4. odstavka 2. člena Uredbe (EU) 2017/1129, ki določa da se obveznost objave prospekta iz člena 3(1) Uredbe (EU) 2017/1129 ne uporablja za ponudbo vrednostnih papirjev, namenjeno zgolj dobro poučenim vlagateljem in izjema v skladu s točko (b) 4. odstavka 2. člena Uredbe (EU) 2017/1129, ki določa da se obveznost objave prospekta iz člena 3(1) Uredbe (EU) 2017/1129 ne uporablja za ponudbo vrednostnih papirjev, namenjeno manj kot 150 fizičnim ali pravnim osebam na državo članico, ki niso dobro poučeni vlagatelji.

Veljavno pravo in sodno varstvo

Za presojo pravic in obveznosti iz delnic in vseh neposlovnih obveznosti, ki izvirajo ali so v zvezi z njimi, se uporablja slovensko pravo. Za morebitne spore v zvezi z izdajo delnic je pristojno stvarno pristojno sodišče v Novi Gorici.

 

2.     Vpis in vplačilo finančnega instrumenta, ki je predmet izdaje

Vpis in dodelitev delnic:

Vpisovanje delnic bo potekalo v dveh krogih.

V prvem krogu bodo lahko sodelovali obstoječi delničarji PRIMORSKE HRANILNICE, ki imajo prednostno pravico do vplačila novih delnic, skladno s 1. odstavkom 337. člena Zakona o gospodarskih družbah. V prvem krogu je vpis delnic mogoč na vpisnem mestu pri družbi ILIRIKA d.d., Ljubljana, od vključno 09.03.2020 do vključno 23.03.2020 do 17.00 ure. V prvem krogu vpisa delnic si izdajatelj ne pridržuje diskrecijske pravice glede dodelitve vpisanih delnic, kar pomeni, da sama podaja veljavne Izjave o vpisu in zavezi za vplačilo delnic družbe PRIMORSKA HRANILNICA VIPAVA d.d. (v nadaljevanju: »vpisna izjava«) predstavlja podlago za nastanek obveznosti vplačila in do pravice prejema vpisanih in vplačanih delnic. Število delnic, do katerih so upravičeni obstoječi delničarji Izdajatelja, je izračunano na podlagi razmerja med številom novih delnic in številom obstoječih delnic Izdajatelja ter ob upoštevanju števila obstoječih delnic posameznega upravičenega delničarja, s tem da je število delnic, ki jih lahko posamezen upravičeni delničar vpiše, enako najbližjemu višjemu celemu številu, torej zaokroženo navzgor. Vsak delničar, ki bo na dan začetka te ponudbe delnic vpisan v delniško knjigo izdajatelja, bo imel pravico do vpisa vsaj ene ponujene delnice.

V drugem krogu bodo lahko sodelovali tako obstoječi delničarji, ki bi želeli vpisati število delnic, ki presega njihovo prednostno upravičenje, kot tudi osebam, ki še niso delničarji PRIMORSKE HRANILNICE. V drugem krogu je vpis mogoč na vpisnem mestu pri družbi ILIRIKA d.d., Ljubljana od vključno 25.3.2020 do vključno 10.4.2020 do 16.00 ure. Če pride pred iztekom roka za vpis delnic v drugem krogu do zapolnitve ponujene količine delnic, si Izdajatelj pridržuje pravico do predčasnega zaključka vpisa, o čemer bo obvestil vse naslovnike te ponudbe.

Izdajatelj ima v drugem krogu vpisa pravico do proste izbire vlagatelja, zaradi česar je število delnic, ki so dodeljene posameznemu vlagatelju, na podlagi diskrecijske pravice Izdajatelja in ILIRIKE d.d., Ljubljana lahko enako ali manjše, kot ga je posamezni vlagatelj navedel na vpisni izjavi, oziroma se vpisane delnice posameznemu vlagatelju lahko sploh ne dodelijo. Diskrecijsko pravico Izdajatelj ali v njegovem imenu in za njegov račun ILIRIKA d.d., Ljubljana izvrši tako, da posameznega vlagatelja obvesti o številu dodeljenih delnic v drugem krogu vpisa najkasneje do 14.4.2020. Če v navedenem roku vlagatelju ni poslano obvestilo o številu dodeljenih delnic, se šteje, da je bil vpis delnic PHVG v drugem krogu vpisa tega vlagatelja sprejet, skladno z vpisno izjavo, podano iz njegove strani, pod pogojem veljavnosti vpisne izjave vlagatelja. Omejitve števila vpisanih delnic za obstoječe delničarje in tretje osebe v drugem krogu vpisa ni, razen omejitve, ki izhaja iz največjega števila novih delnic PHVG, ki bodo v drugem krogu na voljo za vpis (nove delnice PHVG, ki v prvem krogu vpisa niso bile vpisane).

Če bi bilo v drugem krogu vpisa sprejet vpis za število delnic, ki je večje od števila delnic, ki je bilo na voljo za vpis (največje število izdanih delnic, zmanjšano za število delnic, ki so bile vpisane v prvem krogu vpisa), se delnice vlagateljem, ki so vpisali in vplačali delnice v drugem krogu razdelijo po kriteriju sorazmernosti (pro rata) s številom novih delnic, ki jih je posamezni vlagatelj vpisal in vplačal ter je bil vpis s strani Izdajatelja sprejet, glede na skupno število novih delnic, ki so bile v drugem krogu vpisane in vplačane ter je bil njihov vpis sprejet, pri čemer je število delnic enako najbližjemu nižjemu celemu številu in se torej zaokroži navzdol.

Delnice štejejo za vpisane samo, če so tudi v celoti vplačane, oziroma se za vlagatelja šteje samo tista oseba, ki je delnice vpisala in v celoti vplačala. Vpisnik, ki ne vplačila ne opravi v roku za vplačilo delnic in v znesku, ki ustreza zmnožku števila vpisanih delnic ter njihove emisijske cene, se ne šteje za vlagatelja in njegova vpisna izjava ni veljavna ter vlagatelj ni upravičen do delnic, skladno z neveljavno vpisno izjavo.

Vplačilo delnic

Delnice se vplačujejo z vplačili na transakcijski račun Izdajatelja SI56 0100 0000 6400 046 pri Banki Slovenije, ki morajo na transakcijski račun izdajatelja prispeti najkasneje zadnji dan drugega kroga prodaje, ob upoštevanju možnosti predčasnega zaključka ponudbe. Kot trenutek vplačila se šteje trenutek, ko izdajatelj na transakcijskem račun evidentira vlagateljev priliv denarnih sredstev iz naslova vplačila novih delnic.

Vplačila novih delnic, ki bodo opravljena po izteku roka za vplačilo, in vplačila novih delnic, ki ne ustrezajo zmnožku števila vpisanih delnic in njihove emisijske cene se štejejo kot neveljavna. Neveljavnost vplačil vlagatelja ima za posledico neveljavnost vpisne izjave vlagatelja, ki ni upravičen do novih delnic, skladno z neveljavno vpisno izjavo.

Vplačila vpisanih novih delnic po tej ponudbi se od trenutka evidentiranja vplačil na transakcijskem računu Izdajatelja do morebitnega vračila teh vplačil (zaradi neveljavnosti vplačila ali presežnih vplačil) na račun vplačnikov ne obrestujejo. Neveljavna oz. presežna vplačila bo Izdajatelj najkasneje v roku 5 delovnih dni po izteku roka za vpis delnic v drugem krogu vpisa skladno s to ponudbo brezobrestno in brez drugih nadomestil vrnil na transakcijske račune vplačnikov, kot so bili navedeni na njihovih vpisnih izjavah.

Vpisna mesta

Vpis delnic PHVG bo potekal na vpisnih mestih pooblaščene družbe ILIRIKA d.d., Ljubljana, skladno z odpiralnim časom posameznih poslovalnic:

-        Ljubljana, Slovenska cesta 54a, tel. št. 01/ 300 22 50

-        Maribor, Trg Leona Štuklja 12, tel. št. 08/ 200 37 55

Kontaktne osebe, za vpis delnic pooblaščene družbe ILIRIKE d.d. Ljubljana so:

-        Nejc Jernej Zadnikar 01/300245

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

-        Mirko Gračan 01/3002280 (mirko.gračThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

-        Lidija Muha 01/3002452 (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

3.     Tveganja, povezana z delnicami

Likvidnost delnic:

Delnice ne bodo uvrščene na organiziran trg in ni nobenega zagotovila, da se bo izven organiziranega trga razvilo trgovanje z delnicami. Poleg tega so delnice omejeno prenosljive, kar dodatno vpliva na njihovo likvidnost.

Tveganje spremembe cene:

Gibanje cene delnice je odvisno tako od poslovanja Izdajatelja kot od ponudbe in povpraševanja po delnicah ter od gibanja trgov finančnih instrumentov. Presežno povpraševanje po delnicah bi lahko vodilo do zvišanja cene delnic, presežna ponudba pa do znižanja cene delnic.

 

4.     Tveganja, povezana z izdajateljem, in sistem upravljanja s tveganji

Poslovna tveganja:

Družba PRIMORSKA HRANILNICA s spremljanjem poslovnih tveganj vpliva na sposobnost zagotavljanja konkurenčnosti, ustvarjanja prihodkov in obvladovanja stroškov ter sposobnost ohranjanja vrednosti poslovnih sredstev v družbi.

Cenovno tveganje, ki mu je družba izpostavljena, je tveganje zaradi rasti cen splošnih stroškov. Tveganje se obvladuje s prilagajanjem trgu ter s skrbno izbiro dobaviteljev.

Informacijsko tveganje je tveganje, ki lahko zaradi motenj na področju informacijskih virov vodi v motnje pri poslovnih procesih. Ena od metod prepoznavanja nevarnosti so redni varnostni pregledi informacijske infrastrukture in vnaprej predvideni ukrepi za odpravo motenj.

Finančna tveganja

Obrestno tveganje je tveganje, da bo vrednost finančnega instrumenta nihala zaradi spremembe obrestnih mer. Poslovanje bank in hranilnic je močno odvisno od ravni obrestnih mer, kot so določene s strani centralnih bank, pri čemer se tveganje obvladuje z ustrezno prilagoditvijo poslovanja.

Plačilno sposobnostno tveganje je tveganje, da bo podjetje naletelo na težave pri zbiranju finančnih sredstev potrebnih za izpolnitev finančnih obveznosti. Zelo pomembno pri obvladovanju tega tveganja je ohranjanje ustrezne ravni likvidnosti.

Tržno tveganje je tveganje nastanka izgube zaradi spremembe cen blaga in storitev na trgu. To tveganje družba obvladuje z rednim spremljanjem dogajanj in hitrim prilagajanjem trgu.5.     Opozorila

Ta Predstavitveni dokument za prodajo delnic družbe PRIMORSKA HRANILNICA d.d. (v nadaljevanju tudi »Pogoji izdaje«) je pripravljen z namenom predstavitve pogojev izdaje do predvidoma 213.781 novih delnic v skupnem emisijskem znesku do največ 1.197.173,60 EUR, izdajatelja PRIMORSKA HRANILNICA VIPAVA d.d., Glavni trg 15, 5271 Vipava (v nadaljevanju »izdajatelj« ali »družba«) potencialnim vlagateljem, na katere je dokument Pogoji izdaje naslovljen.

Za prodajo teh delnic se skladno z določbami Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 – popr. in 66/19, v nadaljevanju »ZTFI-1«) ter Uredbo (EU) 2017/1129 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o prospektu, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu, in razveljavitvi Direktive 2003/71/ES (v nadaljevanju: »Uredba (EU) 2017/1129«), ne uporabljajo določbe Uredbe (EU) 2017/1129 o objavi prospekta. Skladno s točkama (a) in (b) 4. odstavka 2. člena Uredbe (EU) 2017/1129 se obveznost objave prospekta iz člen 3(1) Uredbe (EU) 2017/1129 ne uporablja za ponudbo vrednostnih papirjev, namenjeno izključno na dobro poučene vlagatelje oziroma na manj kot 150 fizičnim ali pravnim osebam na državo članico, ki niso dobro poučeni vlagatelji. Dokument Pogoji izdaje ni prospekt niti v smislu Uredbe (EU) 2017/1129 niti po pravu katerekoli druge jurisdikcije in ni potrjen s strani nadzornega organa.

Dokument Pogoji izdaje je namenjen izključno naslovniku in ni namenjen neposredni ali posredni distribuciji ali reprodukciji (deloma ali v celoti) drugim osebam v ali izven Republike Slovenije brez predhodnega pisnega dovoljenja ILIRIKE d.d. ali izdajatelja. 

Ta dokument lahko vsebuje napovedi ali ocene dobička oziroma »projekcije prihodnosti«, ki se ne nanašajo na pretekla dejstva. Takšne projekcije prihodnosti vključujejo znana in neznana tveganja, negotovosti in ostale pomembne dejavnike, na katere izdajatelj nima vpliva in ki bi lahko povzročili, da bodo njegovi dejanski rezultati, poslovanje ali dosežki bistveno drugačni od katerihkoli bodočih rezultatov, poslovanja ali dosežkov, izraženih ali vsebovanih v teh projekcijah prihodnosti. Takšne projekcije prihodnosti temeljijo na številnih predpostavkah glede sedanje in bodoče poslovne strategije izdajatelja ter okolja, v katerem posluje sedaj in bo posloval v prihodnosti. Vlagatelji se morajo zavedati, da lahko več pomembnih dejavnikov povzroči, da bodo dejanski rezultati bistveno drugačni od planov, ciljev, pričakovanj, ocen in napovedi, izraženih v takšnih projekcijah prihodnosti.

Pri sprejemanju odločitve o vlaganjih v delnice naj se potencialni vlagatelji zanašajo na lasten pregled izdajatelja in vsebino tega dokumenta, vključno s prisotnimi tveganji. Informacije v dokumentu niso naložbena priporočila, ne investicijsko oziroma osebno svetovanje, niti pravni, davčni ali drugačni strokovni nasveti. Za takšne nasvete se mora vsak potencialni vlagatelj obrniti na svojega odvetnika, davčnega svetovalca oziroma drugega ustreznega strokovnjaka. Pred odločitvijo o investiciji v ponujene delnice je treba ta dokument prebrati v celoti. Razen tega se morajo vlagatelji zavedati, da dokument ne vsebuje nujno vseh informacij, ki bi lahko bile potrebne za presojo smotrnosti nakupa delnice. Potencialni vlagatelj je tako v celoti sam odgovoren za pridobitev dodatnih informacij, za oblikovanje analiz ter ocen finančnega stanja in tveganosti izdajatelja, v obsegu in na način, ki ga ocenjuje za potrebnega ali primernega. Poleg tega se mora potencialni vlagatelj zavedati, da so se poslovanje, rezultati poslovanja, finančno stanje in obeti izdajatelja od datuma priprave dokumenta lahko spremenili. Izdajatelj tega dokumenta navkljub navedenemu ne bo spreminjal in dopolnjeval.

Dokument Pogoji izdaje je pripravljen s strani odgovornih oseb izdajatelja. Družba kot izdajatelj delnic sprejema vso odgovornost za pravilnost in popolnost informacij, podanih oziroma prikazanih v tem dokumentu, na dan priprave le-tega. Odgovorne osebe izdajatelja z vso primerno skrbnostjo zagotavljajo, da so, po njihovem najboljšem vedenju, informacije, vsebovane v tem dokumentu, po tem, ko so za to poskrbeli po svojih najboljših močeh in z vso primerno skrbnostjo, v skladu z dejstvi in da ni bil izpuščen noben pomemben podatek, ki bi lahko vplival na pomen teh informacij oziroma dokumenta.

 

Vipava, 06.03.2020

PRIMORSKA HRANILNICA VIPAVA d.d.