Krediti za MSP kriti z jamstvom SID banke

Potrebujete sredstva za naložbe v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva ali kritje stroškov materiala, storitev, drobnega inventarja, trgovskega blaga in dela?

Si želite financiranja z 62,5 % jamstvom SID banke?

Kdo lahko pridobi kredit

Pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki ima status mikro, malega ali srednje velikega podjetja.

Program vam omogoča

 • Kredit v višini od 30.000 € do 1.500.000 €.
 • Dobo kreditiranja od 3 do 10 let.
 • Moratorij na odplačilo glavnice do ½ ročnosti kredita.
 • Brezplačno, brezpogojno ter prvovrstno jamstvo, ki krije 62,5 % glavnice kredita.
 • Zavarovanje največ do 1,2-kratnika tistega dela kredita, ki ni zavarovan z jamstvom SID banke (nezavarovani del kredita znaša 37,5 % vrednosti glavnice kredita).

Kredit lahko pridobite, če

 • Podjetje posluje z isto davčno številko vsaj 2 leti in ima vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas.
 • Podjetje ni v težavah ali postopku zaradi insolventnosti in nima neporavnanih finančnih obveznosti ali obveznosti iz naslova obveznih dajatev.
 • Podjetje ne deluje v izključenem sektorju.
 • Podjetje je MSP (ima manj kot 250 zaposlenih na letni ravni, največ 50 mio € letnega prometa oz. največ 43 mio € bilančne vsote).
 • So stroški nastali največ 2 leti pred sklenitvijo kreditne pogodbe in največ 4 leta po njeni sklenitvi.

Državna pomoč

Kreditojemalec je prejemnik de minimis pomoči z dnem sklenitve kredita. 

Svetujemo in financiramo

Sredstva kredita lahko namenite za:

 • Kritje nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev, materiala, drobnega inventarja in trgovskega blaga, stroškov dela ter storitev, ki jih kreditojemalcu zagotavlja tretja oseba.
 • Finančni in poslovni najem opredmetenih osnovnih sredstev, pri čemer kreditojemalec mora dokazati, da je bil najem stroškovno najbolj učinkovit način za uporabo opredmetenih osnovnih sredstev.

Vaš partner pri razvoju

Jamstvo SID banke ugodno vpliva na višino obrestne mere oziroma na višino zavarovanja, ki ga mora zagotoviti kreditojamalec.

Rok za oddajo vloge

Do porabe sredstev.


Primorska hranilnica d.d.
Glavni trg 15, 5271 Vipava | T 05 36 64 500
E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.phv.si

Sofinanciranje Republike Slovenije in EU iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov.